EEA Grants Sozopol Foundation

Същност на проекта


Проектът „Созопол – съхраненото културно наследство и културна идентичност през вековете“ с бенефициент Община Созопол и партньор Фондация „Созопол“ е от изключително значение за устойчивото развитие на туристическия отрасъл в района. Сградата „Тракийски хан“, обект на настоящия проект, е много подходяща за превръщането й в Етнографски музей на града, представящ бита, традициите и културата на местните жители от района. В музея място намират експонати, свързани с местните занаяти, практикувани с хилядолетия, които определят облика на бита и културата на полиса Аполония – Созопол – рибарство, производство на вино и сол, металодобив и металообработка, дърводобив и дървопреработването, строителство, грънчарство, тъкани, облекла и други.

Изпълнението на проекта има много голямо значение за развитието на музейното дело и на културния туризъм не само в самия град, но и в други селища на Община Созопол и в целия Бургаски регион, който е най-голям и най-наситен в Югоизточна България по брой на регистрирани в Археологическата карта на България културни ценности от всички исторически времена. Заедно със съществуващите сега музеи и музейни сбирки – общинските Археологически музей и Художествена галерия и Архитектурно-исторически комплекс „Южна крепостна стена и кула” – музей, създаден от партньора по настоящия проект – Фондация „Созопол”, Етнографският музей е и ще бъде притегателен център за научните, културни и други специфични събития в национален и международен план, на които градът често е домакин. Той допринася за по-ярка изява и припознаване в съвременния модерен свят на културната идентичност на населението в региона.

Презентация на проекта